UUED KOOLITUSED

UUED KOOLITUSED ALGAVAD:

 • 15.10.2019
 • 22.10.2019

Kestvus: 3 kuud, teisipäev – reede, kell 11.00 – 18:00, 515 akadeemilist tundi, millest 100 tundi iseseisev töö.

Koolituse lõpuks oskad sa kõike barberina töötamiseks vajalikku, lisaks orienteerud sa meeste juuksemoes, tunned juuste ja habeme hooldusvahendeid, oskad esitleda ennast ja oma loomingut (tööde pildistamine jm.)
Koolituse edukalt lõpetanutele pakume tööd erinevates Eesti ja Soome barbershop’ides.

Koolituse hind: 2500€

PROGRAMM

KLIENDITEENINDUS

 • Klienditeeninduse alused
 • Suhtlemisviisid
 • Meeskonnatöö

TÖÖVAHENDID JA HÜGIEEN

 • Töövahendite valik, hooldus
 • Hügieen
 • Tööohutus

JUUSTE JA PEANAHA HOOLDUS

 • Naha ehitus ja funktsioonid
 • Juuksekarva ehitus ja keemiline koostis. Trihholoogia
 • Juuste ja peanaha probleemid
 • Juuste ja peanaha hooldus, pesemine, massaaž

BARBERI LOOMINGULISE TÖÖ ALUSED

 • Juukselõikuste kujud
 • Kujunduselemendid
 • Kujunduspõhimõtted

JUUSTE LÕIKAMINE

 • Eelteadmised ja tarvikud juuste lõikamisel
 • Jaotused
 • Lõikusjooned
 • Lõikusstiil, lõikustehnikad, lõikusskeem
 • Juukselõikuse põhivormid

HABEMETE JA VUNTSIDE LÕIKAMINE

 • Eelteadmised ja tarvikud habeme ja vuntside kujundamisel
 • Näonaha hooldus. Meeste näonaha eripära
 • Habemete ja vuntside kujud
 • Habemenoaga habemeajamine

HAIRTATTOO

 • Töövahendid, tehnikad

SOENGUKUJUNDUS

 • Soengud läbi ajaloo
 • Soengute kujundamisel vajaminevad vahendid ja tarvikud

TOOTEKOOLITUSED

 • American Crew
 • ja teised…

OMA TÖÖDE ESITLEMINE JA PILDISTAMINE

VÕISTLUSTEL OSALEMISE KOOLITUS

Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus.

Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

ÕPPEKAVA

Koolitusasutuse nimetusKutz Koolituskeskus & Barbershop
Õppekava nimiBarberi algõpe
Õppekava rühmRahvusvaheline ühtne hariduse liigitus ISCED-F 2013

 

10 Teeninduse õppevaldkond 

101 Isikuteeninduse õppesuund

1012 Juuksuritöö ja iluteeninduse õppekavarühm

Õppe kogumaht

 

(akadeemilistes tundides)

515 akadeemilist tundi, millest 415 akh kontaktõpe ja praktika, 100 akh iseseisev töö
Õppekava koostamise alus– Kutz Koolituskeskus & Barbershop´i asutajate ja koolitajate pikaajaline juuksuritööalane kogemus; 

 

– Kutsestandard – Juuksur, tase 4; osakutse Barber, tase 4.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimusedTäiskasvanud õppija. 

 

Õppima võib asuda isik, kes on omandanud keskhariduse.

Õppe eesmärkKursuse eesmärgiks on omandada barberi tööks vajalikud teoreetilised algteadmised ja praktilised oskused.
ÕpiväljundidKoolituse  läbinu:

 

 • teenindab ilusalongis klienti, tema välimuse parendamiseks, arvestades tema soove, vajadusi ja võimalusi, järgib kliendikeskse teeninduse põhimõtteid; 
 • teenindab klienti arvestades kliendi isikupäraga, soovitab kliendile hooldusvahendeid koduseks juuste ja habeme hoolduseks vastavalt salongis tehtud tööle; 
 • töötab kasutades erinevaid töö- ja juuste (habeme) hooldusvahendeid, järgib protseduurireegleid, tehnoloogiaid ja protsesse rakendades asjakohaseid ja ergonoomilisi töövõtteid; 
 • korraldab iseseisvalt oma tööd töötades kollektiivis, tuleb tööülesannete täitmisega toime tavapärastes olukordades ning vastustab töö lõpptulemuse eest.
Õppe sisu
 • Juuste ja peanaha hoolduse alusõpe.Juuste ja peanaha pesemine ja hooldamine.
 • Meeste juuste, habeme ja vuntside kujundamine, lõikamine ja hooldamine kasutades erinevaid töö-ja hooldusvahendeid.
 • Juuste ja habemete värvimine, arvestades meeste eripärasid.
 • Klienditeenindus. Kliendibaasi loomine. 
 • Tootekoolitused.
 • Võistlustel osalemise koolitus. Võistlustel osalemine.
Õppe meetodidSuhtluspõhine loeng, praktika, iseseisev töö
Õppematerjalid
 • Seppel, K., Viru, K. (2014). Juuksuritöö alusõppe õpikeskkond. E-õppe õpikeskkond. http://juuksur.innove.ee/ 
 • Complete Cutting Method. Technical Guide. (American Crew Menswork Academy)изажи
 • Школа красоты для будущих парикмахеров, косметологов, стилистов и визажистов.
  Перевод с английского Э. Алексеевой, С. Шестерневой 1998 г. стов. Перевод с английского Э. Алексеевой, С. Шестерневой 1998 г. 
Nõuded õpingute lõpetamiseks, hindamismeetodid, hindamiskriteeriumidHindamismeetod – test, praktilised tööd, eksam.

 

Hindamine – mitteeristav. 

Õpingute lõpetamise tingimusteks on:

 • õppekava täitmine täies mahus
 • teooriaeksami sooritamine positiivsele hindele
 • praktikaeksami sooritamine positiivsele hindele 
Kursuse läbimisel väljastatav dokument
 • Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
 • Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui 80% tundidest 
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- ja töökogemuse kirjeldus Aastatepikkune töökogemus õpetatavas valdkonnas, erialased täiendkoolitused. Koolitajal olemas vastavad tunnistused ja diplomid.
Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg Koolituse eest tasumine toimub arve alusel. Koolituse eest saab eelneval kokkuleppel tasuda osadena. 
Õppemaksu tagastamise alused ja kord Koolitusest loobumise korral palume sellest teada anda  e-maili teel: info@kutzbarbershop.ee

 

Koolitusest loobumisel vähem kui 3 tööpäeva enne kursuse algust õppetasu ei tagastata. 

Vaidluste lahendamise kord Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused Maakohtus.
Õppekeskkonna kirjeldus Õpe viiakse läbi barbershopis, kus on olemas viis töökohta, peapesutool, juukselõikusmasinad, käsiföönid, harjutuspead jm. barberi tööks vajalikud pisiesemed.
Õppekava kinnitamise aeg 01.03.2019.a.